VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu članova135-143, čl. 149, a u vezi sa članom 329 Zakona o privrednim društvima ( sl.
list RCG broj: 65/20 od 03.07.2020), člana 44 Statuta AD »Autoremont Osmanagić» Podgorica i
Odluke Odbora direktora od 25.02.2022. god. saziva se

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

AD ”AUTOREMONT OSMANAGIĆ” PODGORICA

Za dan 31.03.2022.god. sa početkom u 11 časova , uz napomenu da će se evidencija prisustva
akcionara i potpisivanje registracione liste vršiti u vremenu od 9 do 11 časova u sjedištu
Podružnice, Plana bb-Danilovgrad.
Sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela.
a) predsjedavajućeg Skupštine
b) zapisničara
c) ovjerivača zapisnika
1. Usvajanje informacije o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA.
2.Donošenje odluke o razrješenju člana odbora direktora i izbor jednog člana odbora direktora.
Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 1/2 ukupnog
broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.
Identitet akcionara se utvrđuje na osnovu lične isprave .Ovlašćeni punomoćnik na Skupštini
prilaže ovjereno punomoćje i svoju ličnu kartu.
Akcionari mogu izvršit uvid u materijal i prijedloge odluka koje će se razmatrati na skupštini
akcionara u prostorijama Društva na lokaciji Plana b.b. Opština Danilovgrad svakog radnog
dana od 10 do 15 časova, dvadeset dana prije održavanja Skupštine, i na veb stranici društva
www.arosmanagic.me

Kontakt osoba:
Izvršni direktor
tel.+382 20 642 079
Predsjednik Odbora direktora
Alema Kaluđerović , dipl. ecc. S.r.