REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

 

Na osnovu članova 135-136,  („Sl. list“ CG broj: 65/20 od 03.07.2020), člana 44 Statuta AD »Autoremont Osmanagić» Podgorica i Odluke Odbora direktora saziva se

 

REDOVNA SKUPŠTINAAKCIONARA

AD ”AUTOREMONT OSMANAGIĆ” PODGORICA

 

Za dan 27.06.2022.god. sa početkom u 11 časova, uz napomenu da će se evidencija prisustva akcionara i potpisivanje registracione liste vršiti u vremenu od 9 do 11 časova u sjedištu Poslovne jedinice Plana bb-Danilovgrad.

 

Sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

 

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela.

  1. Usvajanje informacije o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CKDD.
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.
  3. Razmatranje i usvajanju finansijskih iskaza za 2021 godinu sa izvještajem menadžmenta za poslovnu 2021. godinu.
  4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za poslovnu 2021. godinu.
  5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2022. godinu.

 

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari  koji posjeduju više od 1/2 ukupnog broja  akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

Identitet akcionara se utvrđuje na osnovu lične isprave .Ovlašćeni punomoćnik na Skupštini prilaže ovjereno punomoćje i svoju ličnu kartu.

Akcionari mogu izvršit uvid u materijal i prijedloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara u prostorijama Društva na lokaciji Plana b.b. Opština Danilovgrad svakog radnog dana od 10 do 15 časova, dvadeset dana prije održavanja Skupštine, i na veb stranici društva www.arosmanagic.me

 

 

Kontakt osoba: Izvršni direktor

tel.+382 20 642 079

Predsjednik Odbora direktora

Alema Kaluđerović , dipl. ecc. s.r.