REDOVNA SKUPŠTINE AKCIONARA

AD „Autoremont Osmanagić“ Podgorica
Odbor direktora
Broj:02-30
Podgorica 17.05.2023. god.

Na osnovu članova 135-136, ( „Sl. list“ CG broj: 65/20 od 03.07.2020), člana Statuta AD »Autoremont Osmanagić» Podgorica i Odluke Odbora direktora od 17.05.2023. godine, Odbor direktora objavljuje obavještenje o sazivanju

 

REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD ”AUTOREMONT OSMANAGIĆ” PODGORICA

 

Za dan 26.06.2023.god. sa početkom u 11 časova , uz napomenu da će se evidencija prisustva akcionara i potpisivanje registracione liste vršiti u vremenu od 9 do 11 časova u sjedištu Poslovne jedinice Plana bb-Danilovgrad, I predlaže sljedeći

 

Sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

 

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela.

1. Usvajanje informacije o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CKDD.
2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.
3.Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za poslovnu 2022. godinu.
4.Razmatranje i usvajanju finansijskih iskaza za 2022 godinu sa izvještajem menadžmenta za poslovnu 2022. godinu.
5.Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti za 2022. godinu.
6. Donošenje odluke o razrješenju nezavisnog revizora i izboru nezavisnog revizora za 2023. godinu.

Obavještenje o sazivu Skupštine akcionara akcionarskog društva „Autoremont Osmanagić“ Podgorica biće dostupno na internet stranici www.arosmanagic.me
Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 1/2 ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.
Identitet akcionara se utvrđuje na osnovu lične isprave .Ovlašćeni punomoćnik na Skupštini prilaže ovjereno punomoćje i svoju ličnu kartu.
Akcionari mogu izvršit uvid u materijal i prijedloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara u prostorijama Podružnice na lokaciji Plana b.b. Opština Danilovgrad ,svakog radnog dana od 10 do 15 časova, dvadeset dana prije održavanja Skupštine.

 

Kontakt osoba: Izvršni direktor

 

Dokumenta:

Glasački listić

Obavještenje za Skupštinu 26.06.2023. god.

Punomoćje

tel.+382 20 642 079
Predsjednik Odbora direktora
Alema Kaluđerović , dipl. ecc. s.r.