REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

AD „Autoremont Osmanagić“ Podgorica
Odbor direktora
Broj:02-22
Podgorica 20.05.2024. god.

Na osnovu članova 135-136, ( „Sl. list“ CG broj: 65/20 od 03.07.2020), odredbi Statuta AD »Autoremont
Osmanagić» Podgorica i Odluke Odbora direktora od 20.05.2024. godine, Odbor direktora objavljuje
obavještenje o sazivanju

 

REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD” AUTOREMONT OSMANAGIĆ” PODGORICA

 

Za dan 27.06.2024.god. sa početkom u 11 časova , uz napomenu da će se evidencija prisustva akcionara i
potpisivanje registracione liste vršiti u vremenu od 9 do 11 časova u sjedištu Poslovne jedinice Plana bb-
Danilovgrad, i predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED

 

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela.

1. Usvajanje informacije o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CKDD.
2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.
3.Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za poslovnu 2023. godinu.
4.Razmatranje i usvajanju finansijskih iskaza za 2023 godinu sa izvještajem menadžmenta za poslovnu 2023.
godinu.
5.Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti za 2023. godinu.
6. Donošenje odluke o razrješenju jednog člana Odbora direktora i izbor novog člana Odbora direktora.
7.Donošenje odluke o razrješenju nezavisnog revizora „Omega“ d.o.o. Podgorica i izbor nezavisnog revizora za
reviziju finansijskih iskaza za 2024. god.
Obavještenje o sazivu Skupštine akcionara akcionarskog društva „Autoremont Osmanagić“ Podgorica biće
dostupno na internet stranici www.arosmanagic.me
Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 1/2 ukupnog broja akcija sa
pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.
Identitet akcionara se utvrđuje na osnovu lične isprave .Ovlašćeni punomoćnik na Skupštini prilaže ovjereno
punomoćje i svoju ličnu kartu.
Akcionari mogu izvršit uvid u materijal i prijedloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara u
prostorijama Podružnice na lokaciji Plana b.b. Opština Danilovgrad ,svakog radnog dana od 10 do 15 časova,
dvadeset dana prije održavanja Skupštine,

Kontakt osoba:Izvršni direktor
tel.+382 20 642 079

Predsjednik Odbora direktora
Alema Kaluđerović , dipl. ecc. s.r.

 

DOKUMENTA: