REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

June 23 2021

Na osnovu članova135-136,  ( „Sl. list“ CG broj: 65/20 od 03.07.2020), člana 44 Statuta AD »Autoremont Osmanagić» Podgorica i Odluke Odbora direktora od 25.05.2021. god. saziva se

 

REDOVNA  SKUPŠTINA  AKCIONARA

AD” AUTOREMONT OSMANAGIĆ” PODGORICA

 

Za dan 30.06.2021.god. sa početkom u 11 časova , uz napomenu da će se evidencija prisustva akcionara  i  potpisivanje registracione liste vršiti u vremenu od 9 do 11 časova u sjedištu Poslovne jedinice Plana bb-Danilovgrad.

Sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

 

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela.

  1. Usvajanje informacije o jedinstvenom spisku akcionara dostavljenom od strane CDA.
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.
  3. Donošenje odluka o usvajanju finansijskih iskaza za 2020 godinu sa izvještajem nezavisnog revizora.
  4. Donošenje odluke o emisiji akcija bez javne ponude radi zamjene postojećih akcija u cilju izjednačavanja njihove nominalne vrijednosti.
  5. Donošenje odluke o usvajanju Izmjena Statuta AD“Autoremont Osmanagić“ Podgorica;
  6. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara.
  7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2021. godinu.

 

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari  koji posjeduju više od 1/2 ukupnog broja  akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

Identitet akcionara se utvrđuje na osnovu lične isprave .Ovlašćeni punomoćnik na Skupštini prilaže ovjereno punomoćje i svoju ličnu kartu.

Akcionari mogu izvršit uvid u materijal i prijedloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara u prostorijama Društva na lokaciji Plana b.b. Opština Danilovgrad svakog radnog dana od 10 do 15 časova, dvadeset dana prije održavanja Skupštine, i na veb stranici društva www.arosmanagic.me

Kontakt osoba:Sekretar Društva

tel.+382 20 642 079

Predsjednik Odbora direktora

Alema Kaluđerović , dipl. ecc. S.r.

 

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE

Glasački listić i punomoćje
PRIJEDLOZI ODLUKA SK.2021
Oglas za Skupštinu 30.06.2021.